Termini e condizioni del servizio

ALGEMENE VOORWAARDEN van 1 januari 2019 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst door de BVBA CARRODRAIN of CARRODRAIN DEUTSCHLAND GMBH (hierna: “wij” of “ons”) afgesloten of waarbij wij partij zijn. Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing met uitsluiting van enige algemene voorwaarden van de klant-wederpartij (hierna: “klant”). Afwijkingen van onze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk mits ons voorafgaand schriftelijk akkoord. Ondertekening van een bestelbon al dan niet gepaard gaande met een betaling van een voorschot of het versturen van een orderbevestiging alsook gehele of partiële betaling van onze facturen leiden onherroepelijk tot aanvaarding van deze algemene voorwaarden. 

2. De klant is niet gerechtigd om de bestelling geheel of gedeeltelijk door zijn enkele wil te verbreken. Indien de klant toch overgaat tot eenzijdige annulering is deze een vergoeding verschuldigd gelijk aan 50 % van de waarde van de bestelde met een minimum 500 EUR. Voor bestellingen waarvan de levering reeds een aanvang heeft genomen of voor bestellingen van materialen die speciaal op maat gemaakt werden of waarvoor anderszins bijzondere kosten zijn aangegaan, is een vergoeding verschuldigd van 100% van de waarde van de bestelling. Evenzo heeft de klant recht op een gelijkwaardige schadevergoeding indien CARRODRAIN een bestelling eenzijdig en zonder rechtmatige reden annuleert. Wie een bestelling plaatst wordt verondersteld daartoe gemachtigd en bevoegd te zijn, derwijze dat wij ons op het door derden of de klant gecreëerde schijnmandaat kunnen beroepen.

3. Taksen van welke aard ook, zijn ten laste van de klant. 

4. Tenzij anders vermeld blijven onze offertes geldig gedurende één maand.  

5. Vervoer van goederen (zelfs bij vervoer franco-bestemming) gebeurt steeds op uitsluitend risico van de klant. Wij zijn evenmin verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging. Indien de goederen door ons moeten geleverd worden, heeft de levering plaats vanaf deponering op een plaats die rechtstreeks vanaf de openbare weg toegankelijk is. Indien de klant deponering binnen zijn gebouw verlangt, moet dit uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen worden. Indien de deponering, zelfs deze buiten de gebouwen van de klant, onmogelijk is zonder betreding van het eigendom van de klant gebeurt zulks op diens risico. 

6. Geleverde goederen worden behoudens de wettelijk voorziene gevallen niet teruggenomen. 

7. Tenzij wij ons uitdrukkelijk en schriftelijk hebben verbonden tot naleving van opgegeven termijnen, zijn leveringstermijnen, en eventuele termijnen voor plaatsing en uitvoering slechts bij benadering opgegeven, zonder enige verbintenis voor ons. Levering van materialen en producten op een later tijdstip dan opgegeven, kan nooit een grond tot ontbinding of verbreking van de overeenkomst uitmaken, noch recht geven op enige schadevergoeding. Indien wij ons uitdrukkelijk en schriftelijk hebben verbonden tot naleving van leveringstermijnen, kunnen de volgende niet limitatief opgesomde gevallen een verlenging van de leveringstermijn, zonder recht op schadevergoeding vanwege de klant, gronden: mechanische defecten, staking, noodweer, vorst, brand, natuurrampen, rellen, schaarste aan vervoermiddelen, onderbreking van het vervoer, vertraging bij de levering door leveranciers, faillissement, gerechtelijke reorganisatie of herstructurering van leveranciers of onderaannemers van ons, lock-out, enig ander sociaal conflict, stroom- of nutsonderbrekingen, ziekten, diefstal, ongevallen, oorlog, maatregelen afgekondigd door de overheid die de levering onmogelijk, moeilijker of aanzienlijk duurder maken dan voorzien bij sluiting van de overeenkomst, en iedere andere oorzaak buiten onze wil die de bevoorrading of levering moeilijker of aanzienlijk duurder maakt. 

8. De vermelde kortingspercentages zijn nooit blijvend verworven, zelfs niet na herhaalde toepassing ervan. Kortingen kunnen steeds wijzigen in functie van de marktsituatie, de interne prijszetting of de strategie van CARRODRAIN. De klant kan nooit kortingen afdwingen op basis van oude prijsafspraken of prijsafspraken met andere klanten van CARRODRAIN. Indien er een franco levering werd voorzien dan geldt dit uitsluitend voor de aflevering op 1 afleveradres in Nederland, Frankrijk of Duitsland. Kortingen zijn enkel geldig bij de bestelling van de volledige offerte.  Indien een offerte slechts deels wordt toegezegd dan heeft CARRODRAIN het recht om de kortingen op het bestelde gedeelte aan te passen. 

9. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na verzending, en de schulden daarin vervat zijn draagbaar. Voorlegging van boekhoudkundige stukken waaruit het inboeken van de facturatie blijkt, geldt als bewijs van verzending. Het instellen van een klacht door de klant schorst zijn betalingsverplichting niet indien op het moment van het formuleren van de klacht de klant reeds geheel of gedeeltelijk in gebreke was met betaling. Niet betaling, zelfs gedeeltelijk, op de vervaldag van een factuur of handelseffect heeft tot gevolg dat: a) alle overige openstaande vorderingen, inbegrepen de niet vervallen wissels, onmiddellijk opeisbaar worden. b) alle door de verkoper verleende kortingen en betalingsfaciliteiten vervallen. c) alle verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met een interest tegen een interestvoet berekend conform artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en vermeerderd met 4%. Voor de berekening van de verschuldigde interest zal elke begonnen maand voor een volledige maand worden aangerekend. d) alle verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met een schadevergoeding van 10% op de nog openstaande bedragen, dit ter vergoeding van onze buitengerechtelijke invorderingskosten. De klant erkent en aanvaardt dat deze vergoeding forfaitair is, en verschuldigd blijft, zelfs wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn. 

10. Waarborgen, garanties, verzekeringen en aansprakelijkheid: Alle klachten moeten ons bereiken voordat de producten worden geplaatst.  Na plaatsing van onze producten zijn klachten niet meer ontvankelijk. De waarborg die onze producten dekt, vervalt indien de plaatsing niet of niet volledig werd uitgevoerd volgens onze recentste voorschriften. Ingeval een afwijkende plaatsingsmethode werd gebruikt, vervalt elke waarborg. Eventuele schadevergoedingen kunnen nooit de waarde overschrijden van de door ons geleverde producten. 

11. Eigendomsvoorbehoud: a) Tot aan de volledige betaling en vervulling door de klant van alle verplichtingen uit zijn overeenkomsten met ons, blijven de door ons geleverde goederen, onze eigendom. Zolang de geleverde goederen niet volledig betaald zijn, kan de klant de eigendom van deze goederen niet aan derden overdragen, noch deze goederen in pand geven of ze op enige wijze met zekerheden bezwaren. In geval dit verbod niet wordt nageleefd, is de verkoopprijs onmiddellijk opeisbaar. Tevens vallen deze goederen ingeval van insolventie van de klant (faillissement, vereffening, collectieve schuldbemiddeling) buiten de boedel van de klant en wordt vanaf de insolventie van de klant de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwd. b) De klant verbindt er zich toe om ons onmiddellijk te verwittigen bij enige beslaglegging ter zijner laste op de goederen die eigendom zijn van ons. 

12. Ontbinding: Wij behouden ons het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling en met ingang vanaf de datum van aangetekende kennisgeving als ontbonden te beschouwen wegens het zich voordoen van volgende niet limitatief opgesomde gevallen in hoofde van de klant: overlijden, definitieve hechtenis, faillissement, vereffening, stopzetting van handelsactiviteit, fusie, splitsing, inbeslagname van het gehele of gedeeltelijke vermogen, verzoeken tot uitstel van betaling of tot collectieve schuldbemiddeling. In voorkomend geval zijn wij gerechtigd de niet door de klant betaalde doch reeds geleverde goederen onmiddellijk terug te nemen, waarbij de reeds betaalde goederen eigendom blijven van de klant zonder dat wij tot terugname kunnen verplicht worden. 

13. Indeplaatsstelling: Wij behouden ons het recht voor om eenzijdig een derde in de plaats te stellen voor de uitvoering van de overeenkomst, met inbegrip van alle daarin vervat liggende rechten en verbintenissen. De klant aanvaardt dat wij in dat geval bevrijd zullen zijn, en dat dergelijke indeplaatsstelling schuldvernieuwing met zich zal meebrengen. 

14. CARRODRAIN hanteert een strikt privacybeleid in overeenstemming met de GDPR-Verordening. Ons nieuwe privacybeleid vindt u terug op onze website carrodrain.be 

15. Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht: In geval van betwisting zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd. Deze zullen het Belgische recht toepassen. Het Weens Koopverdrag is eveneens van toepassing.